the-Noh.com
Atsuita Hanabishi Kikkōji Chōban Monyō  by Yasujirō Yamaguchi

Atsuita Hanabishi Kikkōji Chōban Monyō by Yasujirō Yamaguchi (Photo: Shigeyoshi Ohi)